Adatvédelmi Nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A VENGRU ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEKRŐL

1. Az adatkezelő és az adatkezelő képviselője

Az adatkezelő

Neve: Vengru Kft.

Címe: 3104 Salgótarján, Makarenkó út 6. 4.em/7.

Email-címe: [email protected]

Az adatkezelő képviselője

Neve: Szögi-Csomány Boglárka

Címe: 2151 Fót, Alberti Béla utca 66.

Email-címe: [email protected]

2. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelés célja az adatkezelő weboldalán elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az adatkezelő és az adatkezelő weboldalán regisztrált felhasználó között létrejövő szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bek. b) pontja.

Az adatkezelő a felhasználó alábbi személyes adatait kezeli:

 • az adatkezelő weboldalán regisztráló felhasználók
  • neve (vezetékneve és keresztneve)
  • felhasználóneve (email-címe)
  • jelszava az adatkezelő weboldalára történő belépéshez
 • az adatkezelő weboldalán vásárló regisztrált felhasználók
  • neve (vezetékneve és keresztneve)
  • felhasználóneve (email-címe)
  • jelszava az adatkezelő weboldalára történő belépéshez
  • telefonszáma
  • számlázási neve
  • számlázási címe
  • szállítási neve
  • szállítási címe

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok megadása önkéntes. Ugyanakkor ha a felhasználó az adatkezelő által meghatározott személyes adatait az adatkezelő weboldalán való regisztráció, illetve vásárlás során nem adja meg, az adatkezelő weboldalán nem tud regisztrálni, illetve nem tud vásárolni.

Az adatkezelő

 • az adatkezelő weboldalán regisztráló felhasználók kezelt személyes adatait a felhasználói regisztráció felhasználó, illetve adatkezelő általi törlését
 • az adatkezelő weboldalán vásárló regisztrált felhasználók kezelt személyes adatait az adatkezelő és a regisztrált felhasználó között létrejött szerződéssel összefüggésben a garanciális és egyéb igények érvényesíthetőségi idejének leteltét

követően haladéktalanul törli.

3. A személyes adatok továbbítása

A kezelt személyes adatok közül a szállítási nevet és címet az adatkezelő a regisztrált felhasználó által a weboldalon megvásárolt terméknek a regisztrált felhasználónak történő szállítása céljából, az adatkezelő és a regisztrált felhasználó között létrejött szerződés teljesítése miatt a postai szolgáltatóval (ide értve a harmadik országbeli postai szolgáltatót is) közli.

4. Az adatkezeléssel érintettek jogai

Az érintett jogosult személyes adatai kezelését illetően az adatkezelőtől

 • tájékoztatást kapni az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • tiltakozni az adatkezelés ellen.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelőnél nem történik automatizált módon adatkezelés, így az adathordozhatósághoz, valamint az automatizált döntéshozatal elleni tiltakozáshoz való jog nem illeti meg az érintettet. Mivel az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az érintett a tiltakozás jogát nem gyakorolhatja.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét írásban vagy elektronikus úton, az adatkezelő képviselőjének címezve nyújthatja be az 1. pont szerinti elérhetőségek valamelyikén.

A kérelemről az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintetett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

a) Az érintett tájékoztatáshoz való joga

Az adatkezelő a jelen tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ rendelkezésre álljon.

b) Az érintett hozzáférési joga

Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

c) A helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

szükséges.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

5. Jogorvoslatok

a) Panasz benyújtása az adatkezelőhöz

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelőhöz az 1. pont szerinti elérhetőségek valamelyikén.

b) Bírósági eljárás indítása

Ha Önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.

c) Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

E-mail: [email protected]

Telefon: +36 1 391 1400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu